Golf Trnava s.r.o. - Homepage

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

obchodnej spoločnosti Golf Trnava s.r.o.,

 

so sídlom Bernoláková 2, 917 01 Trnava, IČO: 44 315 686,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 22349/T, odd. Sro

 

za účelom aktívneho prevádzkovania golfovej hry, rozvoja a propagácie golfu ako prostriedku aktívneho oddychu, zabezpečovania športových aktivít svojich členov, rozširovania ponuky služieb spojených s golfovou hrou prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.golftrnava.sk/eshop

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Golf Trnava s.r.o., so sídlom Bernoláková 2, 917 01 Trnava, IČO: 44 315 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 22349/T, odd. Sro (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.golftrnava.sk/eshop (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie").
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar/služby od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru/služieb koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  3. V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom jazyku.
  5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 

 1. ÚČET UŽÍVATEĽA
  1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci si môže zo svojho používateľského rozhrania objednať tovar/služby (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže si kupujúci objednať tovar/služby aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru/služieb je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru/služieb považuje predávajúci za správne.
  3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Všetky prezentácie tovaru/služieb umiestnené na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru/služieb.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare/službách vrátane cien jednotlivých tovarov/služieb. Ceny tovaru/služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru/služieb zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru/služby alebo poukážky na služby. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru/služby uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď sa tovar/služba dodáva na území Slovenskej republiky.
  4. Kupujúci si objedná tovar/služby vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednaný tovar/služby (objednaný tovar/služby kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
   2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru/služby, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru/služby a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru/služby (ďalej spoločne len "objednávka").
  5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať alebo Záväzná objednávka". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru/služby, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 

 1. CENA TOVARU/SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru/služby a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru/služby podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:
   1. prevodom na účet predávajúceho 4006660016/7500 vedený v Československá obchodná banka a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");
   2. v bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GP Webpay;
   3. bezhotovostne kreditnou kartou.
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru/služby v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru/služby.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru/služby vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru/služby. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru/služby spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru/služby kupujúcemu.
  7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru/služby poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru/služby a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.
  9. Kupujúci je povinný zaplatiť celú službu aj v režime "platba po častiach" alebo "pravidelná fakturácia", a to aj v prípade, ak je služba z akéhokoľvek dôvodu ukončená pred dátumom splatnosti poslednej splátky. Zaplatením prvej splátky zákazník súhlasí s automatickým strhávaním nasledujúcich platieb z rovnakého účtu ako prvá platba. 

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru/služby, ktorá bola upravená podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru/služby, ktorý sa rýchlo kazí, ako aj od tovaru/služby, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom/službou, zo zmluvy o dodaní tovaru/služby v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol pôvodný obal poškodený.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru/služby v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru/služby alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru/služby. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho eshop@golftrnava.sk.
  3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar/služby je potrebné vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru/služby predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar/službu nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť bežnou poštovou cestou.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim po vrátení tovaru/služby kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar/služby predávajúcemu alebo preukáže, že tovar/služby odoslal podnikateľovi.
  5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody na tovare/službe proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru/služby kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.
  7. Ak je spolu s tovarom/službou poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom/službou vrátiť predávajúcemu.
  8. Ak je tovar/služba darčekovým poukazom (voucherom), platí vždy do 31. decembra roku, v ktorom bol vydaný, alebo najdlhšie 12 mesiacov od dátumu nákupu.
  9. Ak sú tovarom/službou členské príspevky za rok, tieto sa podľa VOP a stanov klubu nevracajú.

 

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU/SLUŽIEB
  1. Do 24 hodín od obdržania platby od Zákazníka za príslušný tovar a/alebo službu, na ktoré sa voucher vzťahuje, bude pre Zákazníka vystavený a Zákazníkovi odoslaný voucher, a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky. Za doručenie voucheru Zákazníkovi v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje doručenie e-mailovej správy Zákazníkovi spolu s elektronickým odkazom na elektronické stiahnutie voucheru; po kliknutí na predmetný odkaz sa voucher Zákazníkovi sprístupní a otvorí. Zaslanie voucheru na adresu elektronickej pošty Zákazníka - t.j. zaslanie e-mailovej správy s odkazom na elektronické stiahnutie voucheru je bezplatné
  2. V prípade, že sa na základe osobitnej žiadosti kupujúceho dohodne iný spôsob prepravy, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
  3. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar/Služby na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať Tovar/Služby pri ich dodaní.
  4. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar/služby opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru/služby alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
  5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru/služby od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru/služby a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.
  6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru/služby môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Zodpovednosť za vady

 

 

Záručná doba

 

 

Postup pri uplatnení reklamácie

 

 

Práva kupujúceho

 

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru/Službám zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru/Služieb.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshop@golftrnava.sk.
  4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1. Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23, email tt@soi.sk.
  5. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim má charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, pričom najčastejší spôsob zániku zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán alebo môže zmluva zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, najmä odstúpením od zmluvy. Nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a informácie o spracúvaní ochrane osobných údajov sú upravené v osobitnom dokumente uverejnenom na webstránke prevádzkovateľa eshopu.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (najmä § 52 až 54, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, ustanovenia § 613 až 627), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.
  4. Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.
  5. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.
  6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie

 

Golf Trnava s.r.o., so sídlom Bernoláková 2, 917 01 Trnava, IČO: 44 315 686, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 22349/T, odd. Sro,

e-mailová adresa eshop@golftrnava.sk

telefón 0908 719 529

 

V Trnave, dňa 1.12.2022

 

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 

Európska komisia

 

Ak je kupujúci spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, svoje práva a nároky súvisiace s kúpou tovaru si môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporu (on-line), v zmysle možností a podmienok takéhoto riešenia sporu uvedených v nasledujúcich ustanoveniach Obchodných podmienok. Obdobne môžu byť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu uplatnené aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom európskej on-line platformy, ktorá sa nachádza na internetovej stránke Európskej komisie

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK).

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na (*)), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

 

Spotrebiteľ môže podať vyššie uvedenú sťažnosť aj prostredníctvom on-line platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na internetovej stránke Európskej komisie. Takáto sťažnosť bude vybavená do 90 dní.

 

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

 

Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.