Golf Trnava s.r.o. - Homepage

Spracovaní osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 Názov prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

 

Golf Trnava s.r.o.,

Sídlo:                                        Bernoláková 2, 917 01 Trnava

IČO:                                           44 315 686

Registrovaná:                          Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka č. 22349/T, odd. Sro

Kontaktná osoba:                    Michal Novotný

Telefonický kontakt:              0908 719 529

Emailový  kontakt:                  info@golftrnava.sk

(ďalej tiež ako ,,prevádzkovateľ“)

 

Aké osobné údaje spracúvame?

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia

Zriadenie používateľského rozhrania – účtu kupujúceho

§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

 

Uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie povinností podľa kúpnej zmluvy, najmä povinnosť dodať objednaný tovar, povinnosti na úseku zodpovednosti za vady

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo

dátum narodenia

 

Evidencia kúpnych zmlúv pre účely daňové, účtovné, archivačné, a pre možnosť uplatňovania budúcich vzájomných nárokov súdnou alebo mimosúdnou cestou

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu  - osobitné predpisy na úseku daní, účtovníctva, archivárstva

 

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – oprávnený záujem prevádzkovateľa na uchovaní listín preukazujúcich existenciu nároku, prípadne listín určených na ochranu a obranu svojich práv a záujmov

 

e-mailová adresa, telefónne číslo

Zasielanie obchodných a marketingových informácií

§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

 

 

 

Ostatné informácie

 

Príjemcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ, a môže ním byť ďalej dopravca (pre účely dodania tovaru) a spracovateľ online platby

 

Vaše osobné údaje nie sú automaticky prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Vaše osobné údaje nemôžu byť poskytnuté do tretej krajiny.

 

Vaše osobné údaje uchovávame na nevyhnutný čas – po dobu existencie používateľského rozhrania, a v súlade so zákonnými povinnosťami na úseku archivácie a registratúry, na úseku daní a účtovníctva, a pre účely možného budúceho uplatňovania nárokov a obrany pred uplatnením nárokov.

 

Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v prípade spracovania pre účely uzavretia kúpnej zmluvy a pre plnenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom bez poskytnutie týchto údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť.

 

Vaše práva

 

Právo na prístup k Vašim osobných údajom

Právo na opravu Vašich osobných údajov

Právo na „zabudnutie“ (výmaz osobných údajov)

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Právo začať konanie o ochrane osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava